INDUSTRIVERN

Hva er insdustrivern?

Industrivernet er industriens egen beredskap som raskt kan håndtere branntilløp, personskader og lekkasjer av gass og farlige kjemikalier før nødetatene kommer.

Industrivern er et lovpålagt krav om egenbeskyttelse som gjelder for de fleste store og mellomstore industrivirksomheter.

Hvem må ha industrivern?

Virksomheter som kommer inn under forskrift om industrivern er pliktig til å etablere et industrivern. Det vil si virksomheter som gjennomsnittlig sysselsetter 20/40/50 eller flere personer i året og som er registrert i gitte næringskoder. Du kan se oversikt over hvilke næringskoder som er industrivernpliktige på Lovdata sine nettsider.

Næringslivets sikkerhetsorganisasjon (NSO) kan pålegge også andre virksomheter enn dem som omfattes av første ledd å etablere industrivern. Det skjer i de tilfellene når dette anses som nødvendig ut ifra virksomhetens risiko eller beliggenhet.

Hvordan fungerer det?

Virksomhetene må gjennomføre en risikovurdering og kartlegge hvilke uønskede hendelser som kan skje hos dem. Dette bestemmer hvordan de skal organisere, utstyre og øve sitt industrivern – sine lokale beredskapsressurser.

Når noe skjer varsles det i henhold til beredskapsplan og varslingslister både internt, til nødetater og eventuelt til andre berørte (naboer, kommunen osv).

Industrivernet setter raskt i gang med riktig førsteinnsats for å redde liv og helse. De vil også gjøre en innsats for å berge miljø og materielle verdier – sin egen arbeidsplass. Industrivernet skal i tillegg møte nødetatene og være kjentmann og rådgiver i det videre redningsarbeidet.

Hva kan RescuePal bidra med til industrivernet i din bedrift?

 • Grunnleggende opplæring for industrivernet
 • Øvelser for industrivernet
 • Valg av utstyr og vedlikehold av dette
 • Bidra i Risikovurderinger
 • Bidra i beredskapsarbeidet

Opplæring av industrivern

RescuePal kan gjennomføre kvalifisert opplæring av industrivernet.
For oss er det viktig at instruktøren i førstehjelp har kompetanse og erfaring med behandling av skader og sykdom i praksis. På samme måte er det en forutsetning at instruktøren i brannvern har erfaring fra nettopp brannvern og brannslukning.

Målsetningen for RescuePal er alltid at vi skal skape engasjement, sammen med kursdeltakeren skal vi ha det gøy og skape et solid innsatsapparat i bedriften som bidrar til et høyere HMS nivå og en trygg bedrift.

Øvelser i bedriften

RescuePal tilbyr øvelser i alle format, fra fullskala samvirkeøvelser til table-top øvelser.

Alle aktiviteter som vedlikeholder eller øker ferdighetene i å kunne håndtere virksomhetens uønskede hendelser regnes som øvelse av industrivernet. Krav til virksomheter med grunnleggende industrivern står beskrevet i § 12 Øvelser mens kravene til virksomheter med forsterket industrivern står beskrevet i § 18 Øvelser.

Vår erfaring er at det aller viktigste i første omgang er å styrke individet, derfor er det kanskje vel så viktig å lage små øvelser, hvor man belyser flere relevante scenarioer ut fra bedriftens risikomartrise i stedet for å arrangere de store øvelsene hvor man finner systemfeil, uten signifikant individuell læring.

Vi arrangerer ikke øvelsene uten bedriftens involvering, men kommer sammen med bedriften frem til hva som er mest relevant, og effektivt for nettopp den gjeldende bedriften.

Virksomheter med grunnleggende industrivern:

 • Innsatspersonellet skal øves minst hver sjette måned i å håndtere uønskede hendelser.
 • Det skal utarbeides skriftlig øvelsesplan. Den enkelte øvelse skal planlegges med tema og mål, og skal evalueres. Evalueringen skal dokumenteres skriftlig og skal minst inneholde opplysninger om hvem som deltok og eventuelle forbedringstiltak.

  Virksomheter med forsterket industrivern:
 • Innsatspersonellet skal øves regelmessig og minimum fire ganger i året.
 • Det skal utarbeides skriftlig øvelsesplan. Den enkelte øvelse skal planlegges med tema og mål og evalueres. Evalueringen skal dokumenteres skriftlig og skal minst inneholde opplysninger om hvem som deltok og eventuelle forbedringstiltak.
 • Øvelsene skal planlegges og gjennomføres slik at de dekker variasjoner i tema, årstider, værforhold, tider på døgnet, ulike driftssituasjoner og andre forhold av betydning for håndteringen av uønskede hendelser.
 • Personer i redningsstab samt orden og sikring skal minimum én gang i året øves i de oppgavene de kan bli stilt overfor.

Valg av utstyr og vedlikehold av dette

RescuePal tilbyr alt nødvendig utstyr for din bedrifts industrivern.
For oss er det viktig å tilby utstyr som er nødvendig og relevant for bedriften og gjeldende forskrifter. Hvorfor skal man ha utstyr som er unødvendig, eller ingen vet hvordan de skal bruke?

RescuePal tilbyr også avtaler for å etterse, etterfylle og vedlikeholde utstyret som finnes i din bedrift.

Bidra i risikovurderingen

RescuePal kan bidra som part i risikokartlegging og risikovurdering av din bedrift.
Vi har kompetanse innen HMS, og risikovurdering. Vi kan ikke utføre risikovurderingen for dere, men kan bidra som en part og rådgiver i deres vurderingsarbeid.

Bidra i beredskapsarbeidet

RescuePal kan bidra i bedriftens beredskapsarbeid, enten det er på organisatorisk nivå, planmessig, eller praktisk nivå.
Vi har fra tidligere blant annet god erfaring med gjennomgang og utprøving av beredskapsplaner og varslingsmatriser.
Bistand ved tilsyn og verifiseringer kan være til stor hjelp for mange bedrifter da erfaringen rundt dette og kompetansen innen beredskap kanskje ikke er nettopp deres sterkeste side.